Painesville Italian Names: “E”

To view the biography of a person, left click on the name.

Italian Name

American Name

Life Span

Arrived in
Painesville

Spouse

unknown

Educato, Joe

about 1921

Egizzi, Pietro

Egizii, Peter

1903 – unk

1920 to 1929

Mary Malocko

unknown

Eina, Domenico

1891 – unk

before 1917

Elia, Antonio

Elia, Anthony

1881 – 1955

1907

Filomena DeBiase

Enea, Simone

Enea, Samuel

1894 – 1944

1909 to 1917

Augustina Jeffries

Evangelista, Camillo

Evangelista, Camillo

1890 – 1968

1913 to 1917

Giulia Iezzi

Evangelista, Virginia

Pizzi, Virginia

1889 – 1944

1934